Prírodná bridlica DEKSLATE

 
 
 
 

Charakteristika

Spoločnosť DEKTRADE ponúka pod obchodnou značkou DEKSLATE krytinu na šikmé strechy a zvislé steny z prírodnej bridlice.

Krytina sa vyrába spracovaním metamorfovanej horniny slabo bituminózneho ílovitého sedimentu, ktorý bol po spevnení (diagenézy) slabo až veľmi slabo metamorfovaný. 
 
V dôsledku metamorfózy vznikli výrazné plochy foliácie (bridličnatosti), podľa ktorých je hornina ľahko deliteľná na tenké dosky. Vzhľad horniny je variabilný v závislosti od lokality z ktorej pochádza a tiež od polohy v ťažobnom ložisku. Farba bridlice je obyčajne sivá až sivočierna, lesk horniny je obyčajne jemne perleťový až hodvábny. Dobrá štiepateľnosť umožňuje výrobu kameňov v hrúbke v rozmedzí 4–8 mm. Kamene sú veľmi ľahko opracovateľné osekávaním, sú teda veľmi vhodné na pokrývanie členitých striech, kde je treba upravovať aj väčšie množstvo kameňov. 
 
Bridlica DEKSLATE je kontrolovaná podľa materiálového štandardu DEKSLATE ktorý vychádza z požiadaviek a skúšobných metód, defi novaných v STN EN 12326. Spoločnosť DEKTRADE dodáva široký sortiment tvarov kameňov pre rôzne druhy krytia. Podrobné informácie o spôsoboch krytia, tvaroch kameňov a rad ďalších informácií o pokrývačskej bridlici sú uvedené v publikácií KUTNAR: šikmé střechy – krytiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Charakteristika a kvalita
Lokality na ťažbu a spracovanie pokrývačskej bridlice DEKSLATE sú vyhľadávané tak, aby materiál z týchto lokalít spĺňal materiálový štandard DEKSLATE, pozri tabuľka 2. Hodnoty parametrov tohto štandardu sú stanovené tak, aby bridlica mala veľkú trvanlivosť v klimatických podmienkach SR. 
 
Sortiment
Spoločnosť DEKTRADE dodáva formátované kamene na najčastejšie používané druhy krytia, (pozri tabuľka 3). Zároveň dodáva kamene (formáty) určené k ďalšiemu opracovaniu a zákazkovo vyrába kamene i na iné druhy krytia. 
 
Doprava a skladovanie
Strešné dosky z bridlice sa skladujú v drevených košoch alebo na drevených paletách tak, aby v priebehu skladovania nemohlo dôjsť k ich poškodeniu alebo znehodnoteniu. Náklad v koši prípadne na palete musí byť zaistený proti posunu (páskami, zmraštiteľnou fóliou a pod.). Na dopravných prostriedkoch sa dosky prepravujú v drevených košoch prípadne na paletách, koše ani palety nesmú byť ukladané na seba. 
 
Systém akosti
Systém kontroly akosti bridlice zajisťuje dodanie kvalitného materiálu, ktorý vyhovuje parametrom materiálového standardu DEKSLATE. 
 
Technická podpora a obchodné informácie
Kompletné obchodné a technické informácie poskytujú pobočky spoločnosti DEKTRADE a.s. Technickú podporu na použitie pokrývačskej bridlice poskytujú vyškolení pracovníci ATELIER DEK - Špecializovaného strediska spoločnosti DEKTRADE. ATELIER DEK sa na spracovanie a šírenie informácií o bridlici podieľa nasledujúcim spôsobom:
  • Vydal publikáciu KUTNAR ŠIKMÉ STŘECHY – KRYRINY obsahujúcu základné technické informácie umožňujúce správnu voľbu bridlicovej krytiny.
  • Spolupracoval pri vytvorení Pravidel pro pokrývání břidlicí vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesarů ČR.
  • Organizuje Pokrývačskú školu zameranú na položenie bridlice. Kurzy tejto školy sú zaradené do systému celoživotného vzdelávania, ktorý je organizovaný Cechem KPT (autorizovaným spoločenstvom Hospodářské komory ČR).
 
Cenník
Informácie o cenách produktov a vyhlásenia zhody nájdete v našom cenníku.
Novinky